Varroatolerance obecně:
Varroatolerance je soubor schopností včelstva. Tyto schopnosti (chování) vedou ke zpomalování růstu populace roztočů. Pokud je chování dostatečně účinné, dochází k dlouhodobému přežití včelstva. Jelikož se jedná o chování, vyskytují se včelstva, která varroatoleranci:

– nemají žádnou (ke kolapsu včelstva dochází brzy)
– mají částečnou (nakonec ke kolapsu včelstva dochází také, ale později)
– mají úplnou (ke kolapsu včelstva nedochází)

Tyto schopnosti jsou dlouhou dobu budované a propracované do dokonalosti z důvodu dlouhé evoluční doby včely medonosné na této planetě. Mezi ně patří například grooming, plodové přestávky nebo varroa senzitivní hygiena.

Varroatolerance u nás:
V naší republice se nacházelo přibližně 10 % včelstev, které dokázaly s varoózou koexistovat bez vnějších lidských zásahů. Z důvodu dlouhodobé aplikace tvrdých chemických látek došlo k tvrdé selekci roztoče a úpravě jeho chování a schopností. Existují vědecké práce a dokládá to i naše praxe, které říkají, že se změnil poměr roztočů, kteří jsou zavíčkováni na včelím plodě a kteří se vyskytují mimo plod (tzv. foretiční roztoči). Čísla říkají o změně poměru z 66:33 na 83:17 (první číslo říká, kolik roztočů se nachází na včelím plodě. Druhé číslo udává počet foretických roztočů). Tento poměr samozřejmě platí především přes sezónu, kdy se ve včelstvu nachází plod.
Další změna u roztočů nastala v poměru plodných a neplodných roztočů. Studie i naše praxe uvádí, že se změnil poměr z 3:1 na 20:1. První číslo udává počet plodných roztočů a druhé počet neplodných roztočů. Jinak řečeno: v dobách minulých nebyl problém najít ve včelstvu neplodného roztoče, nyní je to velice obtížné a často nenajdeme už ani jednoho. Z tohoto se dá vyčíst, že došlo ke zvýšení plodnosti roztočů. Což znamená, že pokud existovalo nějaké včelstvo, které mělo varroatoleranci takovou, že dokázalo samo přežít, nyní by mělo pozici těžší, protože by se muselo proti plodnějším roztočů více bránit. Z těchto důvodů je možné, že došlo k poklesu oněch 10 % varroatolerantních včelstev, které dokázaly přežít.

Znaky varroatolerance:
Znaky varroatolerance se těžko pozorují a vyhodnocují, protože za to může několik faktů:

 • Včelstvo nereaguje na příliš nízký počet roztočů ve včelstvu. Obranu postupně sepínají, jak roste jejich počet. Plně varroatolerantní včelstva mají i 1000 roztočů v úle přes sezónu. Přes zimu dochází k přirozenému úhynu roztočů na přibližně 1/3 a na jaře se tato třetina začne pomalu množit až do srpna, kdy nese včelstvo roztočů nejvíce, přibližně až těch 1000.
 • Pokud najdeme na podložce při kterémkoliv ošetření v roce rozdílné spady roztočů, například 50, 200 nebo 800, nedokážeme určit varroatoleranci.
 • Pakliže najdeme 2000 roztočů v úle v podletí, může se jednat o reinvazi a můžeme včelstvo špatně považovat za neodolné.
 • Pokud najdeme 2000 roztočů v úle do přibližně července, opět nemusí jít o neodolné včelstvo, ale o včelstvo s částečnou varroatolerancí. Záleží, kolik roztočů bylo na začátku sezóny.
 • Pokud v zimě ošetříme a včelstva jsou na jaře prakticky bez roztočů, tak stanovení množství roztočů po celý rok opět prakticky nic neříká o varroatoleranci. Pokud najdeme v červenci u jednoho včelstva 200 roztočů, u druhého 800, opět nedokážeme určit, které včelstvo je varroatolerantní, protože včelstvo s větším počtem roztočů mohlo být pouze aktivnější a mohlo do něho zalétnout více trubců s roztočem na zádech. Pokud najdeme v říjnu u jednoho včelstva 200 roztočů, u druhého 800 nebo i více, opět nedokážeme určit, které včelstvo je varroatolerantní, protože zde je možný vliv reinvazí.
 • Pokud v zimě ošetříme a včelstva jsou na jaře prakticky bez roztočů, přičemž nejpozději v červenci se vyskytují v úle tisíce roztočů, pak máme vysokou pravděpodobnost toho, že včelstvo varroatolerantní není. Zde je tedy možnost pouze negativní selekce (odstraňování nejhorších).

Hlavní znak varroatolerance:
Za hlavní znak varroatolerance je považována varroa senzitivní hygiena (zkratka VSH). Ta se dá také průkazně stanovit. Princip spočívá ve stanovení poměru plodných a neplodných roztočů na plodě. V úle se musí nacházet minimálně stovky roztočů, aby mělo včelstvo tuto vlastnost sepnutou. Poté je možné odvíčkovávat kukly ve fázi fialových očí a sledovat, kolik roztočů bude nebo nebude mít potomky v poměru.

Nejhorší včelstva budou mít poměr 20:1 – prakticky nenajdete neplodného roztoče (bez potomků)
Nejlepší včelstva budou mít poměr přibližně 20:40 – tento poměr ukazuje na plnou varroatoleranci
Částečně odolná včelstva budou mít poměr někde mezi těmito dvěma mantinely.

Proč toto vzniká? Proč je tento poměr směrodatný pro varroatoleranci? Protože včelstvo s VSH vlastností odvíčkovává nedovyvinuté včelky, když se u kukly nachází pouze plodná samička roztoče, neplodné nechává být, což mění daný poměr.

Projev varroatolerantního včelstva:
Ať už považujeme jakoukoliv varroatolerantní vlastnost za klíčovou, vždy dochází ke zpomalování reprodukce roztočů ve včelstvu. Proto pokud chceme hledat varroatolerantní včelstva, je dobré sledovat například jak varroa senzitivní hygienu a také rychlost reprodukce roztočů. Pokud chceme sledovat rychlost reprodukce roztočů ve včelstvu, je k tomu příhodná doba jaro a léto přibližně do prvních případných úhynů včelstev v okolí, které by mohly zkreslit  výsledky reinvazí roztočů z těchto včelstev. Tzn. od časného jara do přibližně července. V případě, že chceme sledovat reprodukci roztočů v tomto období, nemůžeme provést v zimě ošetření včelstev, jinak jsou včelstva na jaře bez roztočů a naprosto nás to zaslepí.

 1. V únoru sledujeme přirozené spady, ze kterých vypočítáváme napadení včelstva
 2. V červnu pak provádíme VSH testy, prohlížíme trubčinu, včelstva ošetřujeme a stanovujeme napadení včelstva
 3. Z těchto výsledků sestavíme křivku rychlosti množení roztočů za tyto čtyři měsíce a porovnáme ji s výsledkem VSH testu. Také porovnáváme sílu včelstev, protože se ve velice slabých včelstvech roztoči množí pomaleji, což ovšem neříká nic o varroatoleranci.
  Tyto informace vedou ke správnému určení varroatolerance sledovaných včelstev.
  Více je tato metodika rozpracovaná v mé knížce.

Převoz varroatolerantních včelstev:
Víme, že převoz varroatolerantních včelstev nefunguje. Varroatolerantní včelstva kolabují v jiných oblastech, ať už na samotnou varoózu nebo na jiné nemoci v dané oblasti.
Tzn. pokud chceme včelařit na varroatolerantních včelách, musíme je především sami hledat ve své oblasti.

Ing. Jan Peterek, 22.12.2018